Obowiązek informacyjny

 

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.


1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Giszowiec z siedzibą w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” Plac pod Lipami 1, 3-3a Katowice-Giszowiec, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000260560, NIP: 954-256-88-94. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź na adres e-mal: giszowiec100@op.pl

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

4. Informacja o prawach podmiotu danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt giszowiec100@op.pl

5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

PODSTAWA PRAWNA:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

Stowarzyszenie Giszowiec 2013