Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 
Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GISZOWIEC i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 

Art. 2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

Art. 3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Art. 4
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Art. 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Art. 6
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Art. 7
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak z nazwą Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Prawo do używania nazwy, pieczęci i oznaki Stowarzyszenia jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

Art. 8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie nie może przeznaczyć dochodu z działalności do podziału pomiędzy swoich członków.

 

Art. 9
Celami działalności Stowarzyszenia są:
1) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) działalność charytatywna,
5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7) działalność w dziedzinie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
10) ochrona i promocja zdrowia,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
14) wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
15) wspomaganie rozwoju demokracji,
16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
17) ochrona środowiska przyrodniczego,
18) integracja społeczeństw Unii Europejskiej,

 

Art.10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działania na rzecz zachowania zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych,
2) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów naukowych i socjalnych, dyplomów i odznak,
3) konferencje, sympozja, mityngi, zebrania, spotkania dyskusyjne, odczyty, seminaria i kongresy,
4) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
5) promocję wiedzy i wykształcenia,
6) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
7) organizowanie akcji pomocy na rzecz ubogich,
8) promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i przedsiębiorstw,
9) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami obranymi przez stowarzyszenie,
10) działalność wydawniczą,
11) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe,
12) opracowywanie raportów i analiz,
13) organizowanie konkursów,
14) pomoc materialną i organizacyjną dla inicjatyw i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
15) prowadzenie innych działań zmierzające do realizacji celów stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów,
16) współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia.
3. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie zlecenia realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Art.11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.

 

Art.12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie jest pozbawiona praw publicznych,
3) złoży deklarację członkowską na piśmie,
4) przedstawi rekomendacje dwóch członków stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej bezwzględną większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z statutowej działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia i otrzymywania na nie odpowiedzi władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
2) realizowania statutowych celów Stowarzyszenia,
3) przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek.

 

Art.13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i deklarująca na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej bezwzględną większością głosów na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Art.14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członkowie zwyczajni, którym nadano tytuł członka honorowego korzystają z praw i obowiązków wymienionych w art.12 ust.4 i 5 za wyjątkiem obowiązków wymienionych w art.12 ust.5 pkt.4.

 

Art.15
1. Utrata członkowstwa następuje w wyniku:
1) złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu,
2) śmierci członka,
3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu:
a) z powodu braku opłacania składki członkowskiej za pół roku,
b) na umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, co nie skutkuje pozbawieniem członkostwa zwyczajnego.
3.W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 3 o utracie członkostwa należy powiadomić pisemnie zainteresowanego podając przyczynę wykluczenia i wskazując drogę i termin odwołania od decyzji o skreśleniu.
4.Od uchwał Zarządu w tych sprawach służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ich doręczenia.
5.W trakcie postępowania odwoławczego następuje zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

 

Art.16
Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie art.15 ust.1 pkt. 3, następuje w trybie określonym w art.12 dla członków zwyczajnych lub w art.13 dla członków wspierających.

 

Art.17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
4) Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Władze Stowarzyszenia rozstrzygają sprawy podejmując uchwały.
4. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5.W przypadku zmniejszenia się ilości członków władz wymienionych w ust.1 pkt. 2-4 w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejnośći uzyskanych głosów. W razie braku kandydatów uzupełnienie może nastąpić w drodze dokooptowania przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu, spośród członków stowarzyszenia.
6.Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
7.Uzupełnienie składów osobowych powinno być dokonane w terminie do 60 dni od stwierdzenia wakatu.

 

Art.18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co roku. Pierwszy i drugi termin Zebrania oraz miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed datą Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek l/3 członków w terminie przypadającym w okresie 6 tygodni od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, zamieszczając w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Artykuł 18 pkt. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
5. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
6. Obrady Walnego Zebranie Członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
7. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Mandat delegata jest ważny w okresie całej kadencji władz Stowarzyszenia.

 

Art.19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie i zmiana statutu,
3) wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
5) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie Zarządowi absolutorium,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowstwa honorowego,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Art. 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i niniejszym statutem.
2. Zarząd składa się z 5 – 7 osób i wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym:
a) Prezesa bezwzględną większością głosów,
b) dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika zwykłą większością głosów.
3. Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.
4.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co kwartał.
6.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) ustalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia,
5) uchwalanie budżetu,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających,
9) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia i obciążania majątku Stowarzyszenia,
10) sprawowanie zarządu nad mieniem Stowarzyszenia,
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,.
12) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia pracowników,
13) podejmowanie uchwał o przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,
14) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami innych organizacji,
15) ustanawianie nagród, stypendiów, dyplomów, odznak i wyróżnień oraz ustalanie zasad ich przyznawania,
16) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
8. Zarząd Stowarzyszenia upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podejmowania rozstrzygnięć finansowych.
9. Zarząd Stowarzyszenia upoważnia członków Zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych do określonej w uchwale kwoty w ten sposób, że wymagany jest podpis Prezesa lub jednego z Wiceprezesów
10. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo zawiesić w czynnościach członków Zarządu.
11.Walne Zebranie Członków może zwykłą większością głosów usunąć lub przywrócić zawieszonego w czynnościach członka Zarządu.

 

Art. 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia przez Komisje Rewizyjną odbywa się, co najmniej raz do roku.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, Sądu Koleżeńskiego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
2) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawach działalności Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu,
5) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutowo.
9. Komisja Rewizyjna działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Art. 22
1. Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu i uchwał władz.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek Sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
5. Sąd Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
6. Sąd Koleżeński może wystąpić do Zarządu z umotywowanym wnioskiem o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 

Art. 23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się:
1) opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) zapisy, spadki i darowizny,
4) dotacje, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,
5) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6) dywidendy należne z udziałów w spółkach kapitałowych,
7) dochody z ofiarności publicznej,
8) odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 24
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników orz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Art. 25
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora i określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Katowice, dnia 28 maja 2015 roku.

Stowarzyszenie Giszowiec 2013